• Email Bounce Rate چیست؟ Soft Bounce چه فرقی با Hard Bounce دارد؟

    در یکی از مطالب گذشته گزارشی در مورد میزان تعامل کاربران با ایمیل هایی که دریافت می کردند، نوشتم. در جدول آن گزارش اصطلاحی وجود دارد به نام Email Bounce که یکی از معیارهای مهم در میزان سنجش موفقیت ایمیل مارکتینگ است. هنوز ترجمه صحیحی برای Email bounce به ذهنم نمی‌آید یا همان بهتر که […]
    • ۳ سال پیش